Vladim Vilain

2022

BANDA

Dans le vodou haïtien, le rêve est un des moyens principaux de communications entre les lwa (les esprits) et les êtres humains. Cette série traite le thème de Rêves récurants en présentant les personnages de Grann Brigit et Bawon Samdi passant d’un monde à l’autre en ayant comme véhicule le portail de ces rêves. Grann Brigit et Bawon Samdi font parti de la famille de lwa gede et sont célébré durant la fête des morts. Cette famille de lwa représente la mort, la fertilité et la liberté sexuelle. C’est une famille insouciante et gourmande de plaisir. Au son des tambours, ces lwa dansent le Banda: une danse qui mime les rapports sexuels.

BANDA

Nan vodou ayisyen, rèv se youn nan mwayen kominikasyon prensipal ant lwa ak èt imen. Seri sa trete tèm rèv rekiran nan fason li prezante pèsonaj Grann Brigit ak Bawon Samdi kap pase soti nan yon mond pou yo ale nan yon lòt a travè baryè rèv. Grann Brigit ak Bawon Samdi fè pati fammi lwa gede e yo selebre yo pandan fèt mò. Fanmi lwa sa reprezante lanmò, fètilite ak libète seksyèl. Se yon fanmi ki renmen banbòch ak plezi. Fanmi sa renmen taye Banda anba son tabou. Banda se yon dans ki imite relasyon seksyèl.

5
7
8
9
10
12